Lovverket åpner for at man kan være hjemme fra jobb ved for eksempel syke barn, fødsel og pleie av pårørende. Men selv om permisjonen er lovfestet betyr ikke det nødvendigvis krav på lønn.

Uenighet om hvorvidt det foreligger rett til permisjon etter arbeidsmiljølovens regler må bringes inn for Tvisteløsningsnemda før saken bringes inn domstolene, jf. arbeidsmiljølovens §§ 12-14 og 17-2.

Arbeidsgivere som har system og personalhåndbok levert av eller i samarbeid med PlusOffice har fri tilgang til å ta kontakt med PlusOffice sin fagavdeling for råd og veiledning.

En type permisjon vi ofte får henvendelser om er det som kalles «Velferdspermisjoner».

Velferdspermisjon

Velferdspermisjon er en samlebetegnelse på ulike permisjonssituasjonene der arbeidsgivere innvilger permisjon når arbeidstaker av ulike årsaker har behov for fravær fra jobben i en kort periode. Disse kommer i tillegg til de lovregulerte permisjonssituasjonene.
Noen eksempler på velferdspermisjon er:

  • Flyttedag
  • Tilvenning i barnehage
  • Følge barn første skoledag
  • Time hos lege, tannlege, kiropraktor o.l.
  • Dødsfall/begravelse hos nærstående

Dette er ikke en lovregulert rettighet, men kan følge av avtale (eksempelvis tariffavtale) eller praksis/administrative bestemmelser i virksomheten. Når en virksomhet utarbeider retningslinjer for dette, er grunnlaget arbeidsgivers styringsrett, kombinert med evt. tariffavtaler, personalhåndbok og lignende. Om velferdspermisjoner gis med lønn eller ikke varierer, ofte også mellom «type» velferdspermisjoner.

Dersom det hverken er avtaler eller praksis knyttet til velferdspermisjoner, bestemmer arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle om det skal innvilges permisjon, og om dette skal innvilges med eller uten lønn.

Der avtaler ikke finnes må arbeidsgiver være påpasselig med at praksisen er «fair». Forskjellsbehandling på slike områder vil kunne skade arbeidsmiljø og kan dessuten være lovstridig.

De lovregulerte permisjonsordningene

Her følger en oversikt over lovregulerte permisjonsordninger. Beskrivelsen er ikke utfyllende men gir en god veiledning.

For virksomheter som har Personalhåndbok levert av PlusOffice vil eksempelvis retningslinjer rundt søknad/varsel fremkomme i denne samt system for registrering og håndtering.

Svangerskapskontroll

Permisjon skal gis ved alle kontroller. Arbeidsgiver skal betale lønn. Permisjonen er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-1.

Svangerskapspermisjon

Permisjonens lengde kan være inntil 12 uker under svangerskapet. Foreldrepenger utbetales fra NAV. Permisjonen er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-2.

Arbeidsgiver skal varsles snarest mulig og senest en uke i forveien. Oversittelse av fristene medfører ikke at arbeidstaker må utsette permisjonen dersom permisjon er nødvendig på grunn av forhold som arbeidstakeren ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp. Varslingsplikt er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-7.

Omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon

Permisjonens lengde kan være inntil 2 uker ved fødsel eller omsorgsovertakelse. Permisjonen er i utgangspunktet ikke lønnet, men dette kan være regulert gjennom avtale. Permisjonen er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-3.

Arbeidsgiver skal varsles snarest mulig. Det er ofte at disse tilfellene ikke kan forutsees med nøyaktig dato, men sjeldent helt uventet. Dialog med arbeidsgiver i forkant er selvfølgelig vanlig.

Fødselspermisjon

Pliktpermisjon for mor de første 6 uker etter fødsel. Her betales foreldrepenger fra NAV. Permisjonen er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-4 og folketrygdloven § 14-10.

«Pliktpermisjon» betyr at hun i utgangspunktet må ut i permisjon, med mindre hun fremlegger legeattest om at det er bedre for henne å komme i arbeid.

Arbeidsgiver skal varsles snarest mulig og senest en uke i forveien. Oversittelse av fristene medfører ikke at arbeidstaker må utsette permisjonen dersom permisjon er nødvendig på grunn av forhold som arbeidstakeren ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp. Varslingsplikt hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-7.

Foreldrepermisjon ved fødsel

Permisjonens varighet er i utgangspunktet totalt 12 måneder, eventuelt mer der NAV yter foreldrepenger. Foreldrepenger gis i 49/59 uker. Permisjonen er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-5(1) og folketrygdloven § 14-9.

Foreldrepermisjon ved adopsjon.

Permisjonens varighet er i utgangspunktet totalt 12 måneder, eventuelt mer der NAV yter foreldrepenger. Foreldrepenger gis i 46/56 uker. Permisjonen er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-5(1) og folketrygdloven § 14-9.

Permisjon ved overtakelse av fosterbarn

Permisjonens lengde kan være inntil 12 måneder. Ved overtakelse av fosterbarn kan man ha rett på kommunal godtgjørelse. Permisjonen er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-5(1).

Utvidet foreldrepermisjon

Permisjonens lengde kan være ett år for hver av foreldrene, men den vil ikke være lønnet. Hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-5(2).

Delvis foreldrepermisjon

Med henvisning til foreldrepermisjon generelt kan det avtales delvis foreldrepermisjon som hovedregel innen en tidsramme på 3 år. Se arbeidsmiljøloven § 12-6 og folketrygdloven § 14-16.

Foreldrepenger fra NAV, men her er det viktig å sette seg inn i informasjon fra NAV for å få retningslinjene avklart.

Ammefri

Gjelder for den tid man trenger for å amme. Loven sier 1 time pr. dag og at denne timen kan eksempelvis kan tast ut i minst en halv time to ganger daglig. I barnets første leveår gis rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer. Permisjonen er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-8.

Ammende skal ha mulighet for å legge seg ned og hvile under egnede forhold jf. arbeidsplassforskriften § 3-3.

Barn og barnepassers sykdom

Som hovedregel gjelder retten til permisjon etter disse bestemmelsene til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Men det kan også gjelde utover 12 år i enkelte tilfeller.

10 dager årlig til hver av foreldrene (15 ved flere enn 2 barn) - det dobbelte for enslige og ved kronisk syke barn.

Det er har snakk om kalenderdager og kalenderår.

Arbeidstaker kar rett på omsorgspenger.

Permisjonen er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-9 og folketrygdloven §§ 9-5 og 9-6.

Barns sykehusbehandling

Permisjonen fastsettes ut fra barnets behov for tilsyn og pleie. Pleiepenger fra NAV. Hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-9 og folketrygdloven §§ 9-10 og 9-11.

Nødvendig opplæring for å ivareta syke barn

Permisjonen fastsettes ut fra behovet for opplæring, arbeidstaker får opplæringspenger fra NAV. Hjemlet i folketrygdloven §9-13 og arbeidsmiljøloven § 12-9.

Pleie av nærstående i livets sluttfase

Inntil 60 dager for hver pasient. Pleiepenger fra NAV. Hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-10 (1) og folketrygdloven § 9-12.

Nødvendig omsorg for pårørende

Inntil 10 dager pr kalenderår. Ikke lønnet. Hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-10 (2).

Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år

Inntil 10 dager pr kalenderår. Ikke lønnet. Hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-10 (2).

Utdanningspermisjon

Heltid eller deltid i inntil 3 år. Ikke lønnet. Hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-11.

Militærtjeneste

Pliktig eller frivillig militærtjeneste samt inntil 24 måneder ved internasjonale fredsoperasjoner. Ikke lønn fra arbeidsgiver, men ved pliktig tjeneste opptjenes feriepenger for 3 måneder hvert opptjeningsår. Hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-12 og ferieloven § 10.

Offentlige verv

I det omfang som er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt. Ikke lønn fra arbeidsgiver. Hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-13.

Religiøse høytider for de som ikke hører til den norske kirke

Inntil 2 dager i året, med lønn. Hjemlet i arbeidsmiljøloven § 12-15, med henvisning til Lov om trossamfunn § 27A.