Innledende

Vilkårene regulerer leveranse av internettbasert ledelsessystem for Internkontroll, HMS og personalarbeid (i det følgende kalt «Systemet») fra PlusOffice AS til kunder som innehar en aktiv lisensavtale (i det følgende kalt «Kunde»)


Tilgang til Systemet

PlusOffice vil ved avtaleinngåelse innhente nødvendige grunnopplysninger om virksomheten (organisasjonsnummer, firmaopplysninger, kontaktopplysninger o.l.).
På bakgrunn av disse opplysningene opprette ett ledelsessystem for Kunde på PlusOffice sin internettbaserte plattform og alle funksjoner gjøres klar til bruk.

Kundes «Systemkonto» er opprettet kun for deres bruk og er sikret mot at uvedkommende får tilgang.

PlusOffice vil gjøre klar en databehandleravtale i henhold til gjeldende norsk personopplysningslovgivning og forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (GDPR). Denne vil bli forelagt Kunde ved første innlogging (etter 1. Juli 2018).

Tilgang til systemet sendes på e-postadresse oppgitt av Kunde etter at PlusOffice har gjort Systemet klart.


PlusOffice AS sitt ansvar og forpliktelser

PlusOffice er pliktet til å sikre Kunden tilgang til Systemet og er forpliktet til å kvalitetssikre sine løsninger på en forsvarlig måte.

Så lenge Kunden innehar lisens til bruk av Systemet forplikter PlusOffice seg til vederlagsfritt å vedlikeholde og utbedre feil og mangler i Systemet.

Dersom det blir behov for å rekonstruere data vil PlusOffice være ansvarlig for vederlagsfritt å rette feil og/eller tap som skyldes forhold forårsaket av PlusOffice . Ved behov for rekonstruksjon av data som skyldes forhold på Kundens side kan det inngås særskilt avtale med PlusOffice om leveranse av,
og pris på en slik tjeneste. PlusOffice plikter ikke å tilby en slik tjeneste.

Systemet anses som levert iht. avtale når PlusOffice AS har imøtekommet de forpliktelser som følger av inngått avtale og brukervilkår. PlusOffice AS er ikke ansvarlig for Kundes manglende bruk av Systemet.


Kundens ansvar og forpliktelser

Kunden er ansvarlig for å legge inn sine opplysninger i Systemet og holde disse oppdatert.

Kunden er selv ansvarlig for å oppfylle sine forpliktelser overfor andre herunder offentlige myndigheter og tilsynsmyndigheter på de ulike områder.

Kunden skal ikke demontere eller dekompliere programvaren i sine enkelte komponenter eller forsøke å få tilgang til kildekoder. Bruksretten til programvaren skal ikke overføres, leases, leies ut eller lånes bort til tredjemann.


Support

Kunde har tilgang til PlusOffice sin tekniske brukerstøtte (Support) inkludert.

Tilgang til kundesupport vedrørende faglige spørsmål vil kunne være avtalt som tilleggstjeneste eller være avtalt inkludert i lisensavgiften. Det henvises til avtalevilkårene som er beskrevet i skriftlig gjenpart oversendt i forbindelse med bestillingen av Systemet.

 

Behandling av personopplysninger

Databehandleravtale i henhold til gjeldende norsk personopplysningslovgivning og forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (GDPR).

 

Rettigheter til data

Kunde har opphavs- og eiendomsrett til de data som Kunde selv legger inn i Systemet, samt til de data som genereres i Systemet på grunnlag av disse dataene.

Ved opphør av avtalen gjennom oppsigelse fra PlusOffice sin side forplikter PlusOffice seg til å stille til disposisjon for Kunden det innhold Kunden har lagt inn i Systemet, med mindre oppsigelsen skyldes manglende betaling.

Ved opphør av avtalen gjennom oppsigelse fra Kunde vil det være naturlig at oppsigelsen gjelder fra etter tidspunktet Kunde har fått hentet ut nødvendig data fra Systemet. Kunden er selv ansvarlig for å hente ut aktuelt innhold/data for eget videre bruk. PlusOffice vil kunne bistå i uthenting av informasjon fra Systemet. Kunden skal i så fall betale for Leverandørens arbeid etter medgått tid i henhold til PlusOffice sine vanlige timepriser for konsulentarbeid.

Etter at oppsigelsen trer i kraft er PlusOffice ikke lenger ansvarlig for å beholde data i Systemet, og har ikke ansvar for lagring av data, back-up, rekonstruksjon el.


Opphavsrett

Ingen av partene skal anses for å ha overdratt opphavs- eller eiendomsrett til den annen part, med mindre dette følger eksplisitt av denne avtalen.

Under enhver omstendighet beholder PlusOffice alle rettigheter til systemet mens Kunden beholder alle rettigheter til Kundens data, samt bearbeidelser av slike data.

Dette gjelder også ved eventuell uthenting av data mv. jf. pkt «Rettigheter til data».


Endringer i Systemet

PlusOffice har rett til å gjøre nødvendige endringer i funksjonalitet og spesifikasjoner, og kan kreve at Kunde går over til ny versjon. Kunde har i slike tilfeller rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.

PlusOffice vil ikke gjennomføre endringer som medfører at informasjon og opplysninger Kunde selv har registrert i Systemet vil gå tapt.


Pris og betaling

Priser
Priser og avtalevilkår fremkommer av gjenpart av den inngåtte avtalen som er oversendt Kunde.
 

Betalingsvilkår
Vederlaget forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.
Ved forsinket betaling har PlusOffice AS krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 § 3 første ledd, av det beløpet som til enhver tid er forfalt til betaling.
Dersom PlusOffice AS ikke mottar betaling innen 15 dager etter forfall har PlusOffice AS rett til umiddelbart å avbryte Kundens tilgang til Systemet inntil forfalte fakturaer er betalt.
 

Offentlige avgifter
Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og andre offentlige skatter og avgifter.
Kunden skal betale slike offentlige skatter og avgifter i tillegg til de oppgitte prisene, iht. de til enhver tid gjeldende satser.
 

Prisendringer
PlusOffice AS kan justere prisene tilsvarende endring i konsumprisindeksen.


Forcemajeure

Verken kunde eller PlusOffice vil være ansvarlige for manglende oppfyllelse eller forsinkelser av respektive forpliktelser etter denne avtalen hvis det skyldes situasjoner som ikke er påregnelige for en part, såkalt force majeure.


Leveransens varighet og oppsigelse

Avtalen løper til den sies opp av en av partene. Evt. oppsigelse fra Kunde skal sendes til skriftlig post@plusoffice.no.

Avtalen har ingen bindningstid eller oppsigelsesfrist, med mindre annet er avtalt.

Vederlag for avtalte leveranser som allerede er levert Kunde må betales.
Dersom det gjelder leveranse som er avtalt levert over en gitt tidsperiode før fakturering, vil PlusOffice kun kreve vederlag for den del av leveransen som allerede er levert Kunde, med mindre annet avtalt.