Endringer i varslingsreglene

De nye i reglene om varsling vil berører de fleste virksomheter – endringene innebærer:

  • Virksomheter med fem ansatte eller flere må utarbeide varslingsrutiner. Rutinene må være skriftlige, og det innføres visse minimumskrav til varslingsrutinenes innhold.
  • Innleide arbeidstakere får et utvidet varslervern. De innleide får samme rett til å varsle og samme vern mot gjengjeldelse som innleievirksomhetens egne ansatte.
  • Myndighetene, f.eks arbeidstilsynet, datatilsynet eller skattemyndighetene, skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem.

Fra 1. juli samles reglene om varsling i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven.

Endringer i arbeidstidsreglene

Det er vedtatt en endring i arbeidstidsreglene vedrørende arbeid mellom klokken 21 og 23.

Arbeidsmiljølovens regler om nattarbeid suppleres fra 1. juli med en mulighet til å avtale arbeid mellom 21 og 23, nytt tredje ledd i AML § 10-11. For at dette skal være lovlig må arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom kl 21.00 og 23.00. Det er altså arbeidstaker som må ta initiativet til kveldsarbeidet, men arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet utsettes til kvelden. Vi gjør oppmerksom på at kravet til 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer i AML § 10-8 ikke er endret.